Yasal Bilgiler

Üyelik Sözleşmesi


PuhuTV Üyelik Sözleşmesi


İşbu “PuhuTV Üyelik Sözleşmesi”, Doğuş Dijital Hizmetler A.Ş. tarafından belirlenecek şartlarda üyeliğini gerçekleştirecek ve giriş şifresine sahip olacak Üye tarafından, Doğuş Dijital Hizmetler A.Ş.’nin içerik sağlayıcısı ve tüm haklarının sahibi olduğu www.puhutv.com alan adlı web sitesinin, bu alan adına bağlı alt alan adlı sitelerin ve bu siteye ait tüm uygulamaların, sitede yer alan bilgilerin, metinlerin, verilerin, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü, görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel öğelerin, linklerin, bağlantıların, sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Üye, işbu “PuhuTV Üyelik Sözleşmesi”ni web sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve Site’de yer alan “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” metninin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Tanımlar

  İşbu Sözleşme metninde,

  Doğuş Dijital: İşbu Sözleşme’ye taraf olan, Ahi Evran Cad. No:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve www.puhutv.com alan adlı internet sitesinin sahibi ve içerik sağlayıcısı olan Doğuş Dijital Hizmetler A.Ş.’yi;

  İçerik: Doğuş Dijital tarafından münhasıran belirlenerek Site’ye yüklenen ve Site aracılığıyla umuma iletilen/üçüncü kişilerin erişimine sunulan televizyon dizisi, televizyon filmi, sinema filmi, webisode, spor-müzik-tematik vb. her türlü program ile bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran Doğuş Dijital tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel eserler ve Doğuş Dijital için özel olarak üretilen/ürettirilen orijinal içeriği;

  Kişisel Veri: Site’ye üye olmak amacıyla, Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda Doğuş Dijital’e sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile Site’ye sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi;

  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

  Site/Web Sitesi ve/veya PuhuTV: Tüm hakları Doğuş Dijital’e ait olan ve Doğuş Dijital tarafından belirlenerek, üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan İçerik’in yer aldığı/alacağı www.puhutv.com alan adlı web sitesini ve söz konusu web sitesine ilişkin geliştirilen/geliştirilecek mobil, tablet, akıllı televizyon ve belirtilenlerle sınırlı olmaksızın internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaza indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan diğer tüm internet tabanlı uygulamaları;

  Sözleşme: İşbu PuhuTV Üyelik Sözleşmesini;

  Üye: Doğuş Dijital tarafından talep edilen bilgileri kendi rızasıyla eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek Site’ye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, www.puhutv.com alan adlı web sitesini, uygulamaları, alt siteleri kullanan ve İçerik’ten yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

 • Üye’nin Hak, Beyan ve Yükümlülükleri
  • 2.1. Site’ye üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendi rızalarıyla, gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak veya kendilerine ait sosyal medya hesapları üzerinden bağlanarak ve Site’de yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve Site’ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • 2.2. Üye, Site’ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgileri kendi rızasıyla Doğuş Dijital’e sağladığını, Doğuş Dijital tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesini kabul ettiğini, söz konusu bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Doğuş Dijital’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Doğuş Dijital tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 2.3. Kullanıcıların üyelik gerçekleştirmek için belirleyecekleri şifre/parola’nın, en az 8 haneli, alfanumerik olması ve büyük/küçük harf içermesi gereklidir. Bu şekilde belirlenen şifre/parola’nın XXXX ayda bir periyodik olarak güncellenmesi zorunludur. Puhutv üyeliği için belirlenen şifre/parola’nın elektronik ortamda başka hiçbir üyelikte kullanılmaması, kullanıcı güvenliği açısından önemlidir. Üye, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; Doğuş Dijital’in kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Site’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Doğuş Dijital tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder. Aynı şekilde Üye, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin Doğuş Dijital ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için Doğuş Dijital veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 2.4. Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik oluşturulamaz. Üye, Site’yi sadece kişisel amaçla ve Doğuş Dijital’in verdiği yetki ve sınırlar ile ancak Doğuş Dijital’in yayınlama, görsel ve işitsel olarak üçüncü kişilerin erişimine sunma tekniğine ve amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye, Site’ye üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.
  • 2.5. Üye, Site’den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, Site’de belirtilen Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni metnine ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Site’ye giriş dahil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site’de gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya Doğuş Dijital'e ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Doğuş Dijital’in işbu Sözleşme'yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve Doğuş Dijital’in her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 2.6. Üye, Doğuş Dijital'in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Doğuş Dijital’in hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Site’nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; Doğuş Dijital ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 2.7. Üye, beğendiği İçerik’i Doğuş Dijital tarafından oluşturulan “Takip Listem” özelliğini kullanarak listeleyebilecektir.
  • 2.8. Üye, kendi bilgisayarı, her türlü mobil cihaz ve televizyonlar ile bunlarla sınırlı olmaksızın Site’ye erişim sağlayacağı her türlü cihazda meydana gelebilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site’ye erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye bağlantı nedeniyle Üye’nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye’ye aittir.
  • 2.9. Üye, Doğuş Dijital tarafından sağlanan hizmeti hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, internet bağlantısı nedeniyle gerçekleşecek trafik sırasında oluşabilecek zararlardan Doğuş Dijital’in sorumlu olmadığını/olmayacağını, internete erişim sırasında üçüncü kişilerce ağ üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı antivirüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi güvenlik önlemleri almanın tamamen kendi sorumluluğunda bulunduğunu ve güvenlik önlemlerinin alınmamış olması sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Doğuş Dijital’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 2.10. Üye hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak Doğuş Dijital’e, diğer kullanıcılara ve/veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır.
  • 2.11. Üye, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler kapsamında Doğuş Dijital’in veya bağlantılı olan kurum, kuruluş ve kişilerin hiçbir taahhüdü, hukuki ve/veya cezai anlamda sorumluluğu bulunmadığını; söz konusu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin Doğuş Dijital ve/veya bağlantılı olan kurum, kuruluş ve kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Doğuş Dijital’in Hak, Beyan ve Yükümlülükleri
  • 3.1. Doğuş Dijital, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in Doğuş Dijital tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye Site’nin ve/veya İçerik’in hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini ve/veya Site ve İçerik üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunma hakkı vermez.
  • 3.2. Doğuş Dijital’in, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • 3.3. Doğuş Dijital, işbu Sözleşme ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni çerçevesinde Üye’ye ait her türlü bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir, kendisi kayıt altına alabilir, kontrol edebilir, yedekleyebilir, saklayabilir ve sair şekillerde İşleyebilir.
  • 3.4. Site’nin ve bu kapsamda Doğuş Dijital tarafından sağlanan hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye’nin faydalanabileceği hizmetleri Doğuş Dijital uygun gördüğü şekilde, Üye’nin muvafakati aranmaksızın, tek taraflı olarak değiştirebilir. Doğuş Dijital, Site’nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını, dilediği zaman ücretli hale getirebilir. Üye’nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. Doğuş Dijital’in, Site’ye erişimin ve Site’deki hizmetlerden Üye’nin yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site’nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.
  • 3.5. Doğuş Dijital gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Doğuş Dijital’in Üye’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  • 3.6. Doğuş Dijital, Üye’nin Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Doğuş Dijital’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve Doğuş Dijital’den herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Fikri ve Sınai Haklar
  • 4.1. Site'nin tasarım, metin, yazılım, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri, Doğuş Dijital’in hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü fikir ve sanat ürünü, her türlü İçerik, knowhow, isim, logo, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai ürünler Doğuş Dijital’e aittir veya Doğuş Dijital tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Üye, Site’de yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Doğuş Dijital’e ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir mecrada teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Üye, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik’i Site’ye ve/veya Doğuş Dijital’e/ İçerik’in “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 4.2. Üye, madde 4.1’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak, Doğuş Dijital’in ve/veya ilgili üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin Doğuş Dijital tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Doğuş Dijital’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Doğuş Dijital’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Fesih
  • 5.1. Doğuş Dijital, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım, erişim ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni metnini sona erdirebilir veya değiştirebilir.
  • 5.2. Üye, Sözleşme’nin ve/veya eki olan Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni metninin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Doğuş Dijital, gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye, işbu Sözleşme’ye ve/veya ekine aykırı davranması halinde, Doğuş Dijital’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 5.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Doğuş Dijital tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Doğuş Dijital’e karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.
 • Diğer Hususlar
  • 6.1. Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Doğuş Dijital, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.
  • 6.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.
  • 6.3. Doğuş Dijital, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • Veri Paylaşımı
  • 7.1. Üye, işbu Sözleşme’yi ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu kişisel verilerin, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve şahsına özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobilweb kullanımınızı kişiselleştirmek, İnternet Sitesi’ne nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobilweb üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobilweb’i nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobilweb’i nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu kişisel verilerin, aynı amaçlara yönelik olarak; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, hakim şirketimiz ve onun doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bizimle iş ilişkisi içinde olan, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak Doğuş Dijital ile aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.
  • 7.2. Üye, kendi rızasıyla paylaştığı verilerinin, çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanılmasına ve işlenebilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Delil Sözleşmesi

  Üye, Doğuş Dijital’in her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile Doğuş Dijital arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

  Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya Doğuş Dijital tarafından Üye’ye verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 • Yürürlük
  • 10.1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi Doğuş Dijital’in kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Üye, e-posta adresini yazıp, şifresini belirledikten sonra “PuhuTV Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanının Doğuş Dijital kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda Sözleşme’nin kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

  • 10.2. Üye, Sözleşme’nin güncel halini her zaman Site’de bulabilir ve Doğuş Dijital tarafından meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. Doğuş Dijital gerekli görür ise Üye’nin onayına sunarak, Site’den ve Doğuş Dijital tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye’nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylamasını talep edebilecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlü olduğunu; değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.